RODO

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DARWO D. Napierała W. Kowalczak Spółka Jawna, NIP: 7870015868, REGON: 630539085, adres siedziby: 64-600 Oborniki, ul. Wedelickiego 1B otrzymała od Państwa informacje stanowiące dane osobowe. Będzie z nich korzystała wyłącznie do celów związanych z realizacją czynności handlowych i usługowych podejmowanych na Państwa życzenie. Będzie ich również używała w ramach wykonywania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów związanych z tymi usługami. Działania podejmowane są na podstawie przepisów prawa nakładających na niego obowiązki związane z wykonywaną zadaniami (spełnia to wymogi art. 6 ust. 1 lit. b i e Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679 – RODO). Firma będzie przekazywała Państwa dane osobowe tylko w zakresie realizacji obowiązków prawnych.

Do kategorii odbiorców danych osobowych należą: podmioty uczestniczące w realizacji usług, instytucje finansowe, operatorzy pocztowi, kurierzy, podmioty świadczące usługi informatyczne, podmioty świadczące usługi prawne i w zakresie dochodzenia należności oraz transportowe. Firma ma obowiązek prawny przechowywania Państwa danych osobowych przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, tj. przez okres trwania umowy oraz okres niezbędny po jej zakończeniu w celu dochodzenia roszczeń. Informacje stanowiące Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez firmę w związku z istniejącymi wymogami ustawowymi. Oznacza to, że mają Państwo obowiązek podania danych osobowych niezbędnych do prawidłowego (zgodnego z prawem) wykonania usług. Odmowa przekazania tych informacji uniemożliwia zawarcie umowy lub świadczenie usługi.

Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo możliwość dostępu do informacji stanowiących Państwa dane osobowe. Możecie Państwo również dokonać ich sprostowania lub zażądać ich usunięcia, jeżeli jest to przewidziane przez przepisy ustawy.

Jeżeli będą Państwo mieli pytania lub wątpliwości związane z działaniami firmy, które dotyczą informacji będących Państwa danymi osobowymi mogą Państwo przesłać je na adres poczty elektronicznej: dariusz.napierala@darwo.com.pl. Jeżeli będą Państwo mieli zastrzeżenia związane z działaniami firmy, które dotyczyć będą informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.